Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 5 MAPEH (Music) Modyul: Kilalanin Natin ang C Major Scale

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang C Major ay ang pinakasimpleng major scale na maaring isulat, awitin o ipatugtog sa piano, gitara, flute at violin. Ito ay hindi nangangailangan ng sharp o flat. Ang unang note ng scale na ito ay makikita o matatagpuan sa unang leger line sa ilalim ng staff at nagtatapos sa ikatlong espasyo sa loob ng staff.

Sa modyul na ito ay iyong makikilala ang mga nota sa C Major Scale, inaasahan rin na makakamit ang mga sumusunod na mga layunin:

a. Nakaguguhit ng mga nota sa C Major Scale.

b. Nakikilala ang mga nota sa C Major Scale.

c. Naiaawit ang so-fa syllable ng C Major Scale.

Grade 5 MAPEH (Music) Ikalawang Markahan Modyul: Kilalanin Natin ang C Major Scale

Music5_Q2_Mod5_KilalaninNatinAngCMajorScale_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

1 thought on “Grade 5 MAPEH (Music) Modyul: Kilalanin Natin ang C Major Scale”

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.