Grade 6 Araling Panlipunan Modyul 7: Ang mga Paraan ng Pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa Kalayaan Laban sa Hapon

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat para sa ikauunlad ng iyong kaalaman. Sa modyul na ito malalaman mo ang mga kabayanihan ng mga Pilipinong nakipaglaban sa panahon ng pananakop ng mga Hapones.

Sa nakaraang modyul napag-aralan mo kung paano tayo sinakop ng mga Hapon, alam mo ba na labis ang hirap na dinanas ng mga Pilipino sa kamay ng mga Hapon? Iba’t ibang makahayop na patakaran ang ipinasunod sa kanilang pamamahala na napag-aralan mo na at dahil dito, naging matindi ang pakikipagtulungan ng mga Pilipino sa mga Amerikano upang makipaglaban sa kanila. Buo ang pag-asa ng mga Pilipinong matutulungan sila ng mga Amerikano para sa kanilang minimithing kasarinlan na mababasa mo sa modyul na ito ngunit ganap ang kanilang paghahanda sa mga ito sa pagbabasakali na hindi na babalik ang mga Amerikano, sa pamumuno ni Heneral Douglas MacArthur na nagbilin ng pangakong “I shall return” sa mga Pilipinong tutulungan niyang magapi ang mga Hapon… Handa ka na bang malaman ang mga pamamaraan na ginawa ng mga Pilipino? Basahin at pag-aralan mo nang mabuti ang modyul na ito.

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, maaari mo nang magawa ang sumusunod:

1. maiisa-isa ang mga paraan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga Hapon upang makamit ang kalayaan;

2. maiisa-isa ang mga pangyayaring naganap sa pakikipaglaban ng mga Pilipino laban sa mga Hapon;

3. matutukoy ang magigiting na Pilipinong nagpakilos at nagbigay-buhay sa mga pakikipaglaban sa Hapon;

4. mapahahalagahan ang naging bunga ng pakikipaglaban ng iba’t ibang kilusan ng mga Pilipino laban sa mga Hapon;

5. matatalakay ang mga layunin at pamamaraan ng mga kilusang nabuo noong panahon ng Hapon;

6. matataya ang kahalagahan ng kilusang gerilya at ang katapangan ng mga Pilipino; at

7. mapahahalagahan ang pagsisikap ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan at maipakita ang katapatan sa demokrasya.

Grade 6 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul 7: Ang mga Paraan ng Pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa Kalayaan Laban sa Hapon

CO_AP6_q2_mod7_angmgaparaanngpakikipaglabanngmgapilipinoparasakalayaanlabansahapon_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment