Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

Grade 6 Araling Panlipunan Modyul: Iba’t-ibang Paraan ng Pagmamahal sa Bayan na Ipinamalas ng mga Pilipino sa Panahon ng Digmaan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pagdating ng mga Hapones sa Pilipinas, ang inakalang malapit na na paglaya ng mga Pilipino ay tila bang hindi na makakamit. Maraming paraan ang ginamit ng mga Hapones upang supilin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at ipatupad ang kanilang mga nais sa bansa. Subalit hindi pa rin nito napigil ang pagmamahal ng mga Pilipino sa bayan. Hindi man naging madali ngunit hindi pa rin sila nawalan ng pag-asa na makakamit pang muli ang kalayaang minimithi.

Sa araling ito, mapag-aaralan mo kung paano ipinakita ng mga Pilipino sa iba’t-ibang paraan ang pagmamahal nila sa bayan at sa kalayaan.

May isang aralin sa modyul na ito:

  • Aralin 1- Iba’t- ibang paraan ng pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan

Pagkatapos mong gawin ang mga aralin sa modyul na ito ay inaasahang magagawa mo ang sumusunod na kasanayan:

1. Naiisa-isa ang iba’t-ibang paraan ng pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan;

2. Nahihihinuha ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at sa pagpapanatili ng ating kalayaan; at

3. Naipapamalas bilang isang mamamayang Pilipino ang pagmamahal sa bayan.

Grade 6 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Iba’t-ibang Paraan ng Pagmamahal sa Bayan na Ipinamalas ng mga Pilipino sa Panahon ng Digmaan

CO_AP6_q2_mod8_ibatibangparaanngpagmamahalsabayannaipinamalasngmgapilipinosapanahonngdigmaan_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.