Grade 2 Mathematics Module: Visualizing, Representing, and Adding 2-Digit by 3-Digit Numbers Without and With Regrouping

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa Mathematics Baitang 2.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. mavivisualize, mairerepresenta, at mapagsasama ang 2-digit at 3-digit numbers na may kabuuang bilang hanggang 1 000 na mayroon at walang regrouping (M2NS-Ig-27.4)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Visualizing, Representing, and Adding 2-Digit by 3-Digit Numbers Without and With Regrouping

math2_q1_mod13_visualizingrepresentingandaddingnumbers_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment