Grade 2 Araling Panlipunan Modyul: Komunidad Ko, Pahahalagahan Ko

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga gawain at aktibidad upang maunawaan ng mga mag-aaral ang Pagkilala sa Komunidad.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. natutukoy ang kahalagahan ng komunidad

2. naipaliliwanag ang kahalagahan ng komunidad sa pamumuhay ng tao.

3. natutukoy na ang bawat bata ay may kinabibilangang komunidad.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Komunidad Ko, Pahahalagahan Ko

AP2_q1_mod3_komunidad-ko-pahahalagahan-ko_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment