Grade 2 Araling Panlipunan Modyul: Bumubuo ng Komunidad

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga gawain at aktibidad upang maunawaan ng mga mag-aaral ang Pagkilala sa Komunidad.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. natutukoy ang mga bumubuo ng komunidad

a. mga taong naninirahan;

b. mga institusyon;

c. mga iba pang istrukturang panlipunan;

2. naipaliliwanag ang kahalagahan ng bawat institusyong bumubuo ng komunidad.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Bumubuo ng Komunidad

AP2_q1_mod4_bumubuo-ng-komunidad_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 2 Araling Panlipunan Modyul: Bumubuo ng Komunidad”

Leave a Comment