Grade 2 Araling Panlipunan Modyul: Tungkulin at Gawain ng mga Bumubuo ng Komunidad: Kaugnayan sa Sarili at Pamilya

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga gawain at aktibidad upang maunawaan ng mga mag-aaral ang kaugnayan sa sarili at pamilya ng mga tungkulin at gawain ng mga bumubuo ng komunidad.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. Natutukoy ang mga tungkulin at gawain ng mga bumubuo ng komunidad.

2. Mailalarawan ang gawain at tungkulin ng mga bumubuo ng komunidad.

3. Naiuugnay ang tungkulin at gawain na bumubuo ng komunidad sa sarili at sariling pamilya.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Tungkulin at Gawain ng mga Bumubuo ng Komunidad: Kaugnayan sa Sarili at Pamilya

AP2_q1_mod5_gawain-at-tungkulin_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment