Grade 2 Araling Panlipunan Modyul: Komunidad Ko, Iguguhit Ko

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga gawain at aktibidad na makatutulong sa mga mag-aaral upang matukoy ang mga mahahalagang lugar, istruktura, bantayog, palatandaan, simbolo, anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa sariling komunidad at makaguhit ng isang payak na mapa ng sariling komunidad.

Inaasahang maipamamalas ng mag-aaral ang mga sumusunod:

1. natutukoy ang mga mahahalagang lugar, istruktura, bantayog, palatandaan, simbolo, anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa sariling komunidad.

2. natutukoy ang kinalalagyan ng mga mahahalagang lugar, istruktura, bantayog, palatandaan, simbolo, anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa sariling komunidad.

3. nakaguguhit ng payak na mapa ng komunidad mula sa sariling tahanan o paaralan na nagpapakita ng mga mahahalagang lugar at istruktura, anyong lupa at tubig, atbp.

4. nakasusulat ng isang maikling sanaysay tungkol sa sariling komunidad batay sa ginawang payak na mapa.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Komunidad Ko, Iguguhit Ko

AP2_q1_mod6_komunidad-ko-iguguhit-ko_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment