Grade 2 Araling Panlipunan Modyul: Ang Panahon at Kalamidad Sa Sariling Komunidad

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga gawain na makatutulong sa mag-aaral upang maunawaan ang mga paksa tungkol sa panahon at kalamidad na nararanasan sa sariling komunidad.

Inaasahan na maipamamalas ng mag-aaral ang mga sumusunod:

1. nailalarawan ang panahon at kalamidad na nararanasan sa sariling komunidad;

2. natutukoy ang iba’t ibang uri ng panahong nararanasan sa sariling komunidad;

3. nakabubuo ng simpleng ulat ukol sa kalagayan ng panahon sa sariling komunidad;

4. maging responsableng mag-aaral at handa sa anumang panahon at kalamidad sa maaaring maranasan sa hinaharap.

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Ang Panahon at Kalamidad Sa Sariling Komunidad

AP2_q1_mod7_ang-panahon-at-kalamidad_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment