Grade 2 Mathematics Module: Adding 3-Digit Numbers and Tens Mentally

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa Mathematics Baitang 2.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. makapag-aadd mentally ng 3-digit numbers at tens gamit ang nararapat na istratehiya (M2NS-Ii-28.5)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Adding 3-Digit Numbers and Tens Mentally

math2_q1_mod17_adding3digitnumbersandtensmentally_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment