Grade 2 Mathematics Module: Adding 3-Digit Numbers and Hundreds Mentally

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa Mathematics Baitang 2.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. makapag-aadd mentally ng 3-digit numbers at hundreds gamit ang nararapat na istratehiya (M2NS-Ii-28.6)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Adding 3-Digit Numbers and Hundreds Mentally

math2_q1_mod18_adding3digitnumbersandhundredsmentally_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment