Grade 2 Mathematics Module: Comparing Values of Different Denominations of Coins and Paper Bills Through ₱100 Using Relation Symbols

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa Mathematics Baitang 2.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. nakapaghamhambing ng ibat-ibang halaga ng perang barya at perang papel hanngang ₱100 gamit ang relation symbol. (M2NS-If-22.1)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Comparing Values of Different Denominations of Coins and Paper Bills Through ₱100 Using Relation Symbols

math2_q1_mod11_comparingvaluesofdifferentdenominationsofcoinsandpaperbillsthroughPhp100usingrelationsymbol_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 2 Mathematics Module: Comparing Values of Different Denominations of Coins and Paper Bills Through ₱100 Using Relation Symbols”

Leave a Comment