Grade 1 MTB-MLE Modyul: Wastong Gamit ng mga Salita

Ang modyul na ito ay inihanda, ginawa at isinulat para malinang ang iyong kakayahan at mabigyan ng sapat na oras upang maging masigla ang iyong pag-aaral sa Asignaturang Mother Tongue ng Unang Baitang. Dito mo makikilala ang mga pasalitang salita na nirerepresenta ng mga salitang nakasulat sa tiyak na pagkasunud-sunod ng mga letra.

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang:

1. Nakikilala ang mga salita ayon sa tunog nito.

2. Nakikilala ang wastong gamit ng mga salita.

Grade 1 Self-Learning Module: Wastong Gamit ng mga Salita

MTB-MLE1_Q1_Mod31_Wastong-Gamit-ng-mga-Salita_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment