Grade 1 Mathematics Module: Visualizing and Giving the Place Value of One and Two-Digit Numbers

Ang Modyul na ito ay inihanda para sa mga mag-aaral ng Mathematics – Grade 1 upang magsisilbing gabay sa pagkatuto sa paksang araling Visualizing and Giving the Place Value of One and Two-Digit Numbers. Ito ay naglalaman ng mga gawaing nagbibigay oportunidad sa mga mag-aaral na tuklasin ang kanilang kakayahang umunawa sa konseptong nais ipahatid ng araling ito. Ang Kagawaran ng Edukasyon ay naniniwalang ang Modyul na ito ay magiging malaking tulong bilang kasangkapan para sa mga mag-aaral. Ang bawat isa ay magkakaroon ng kasiyahan at malawak na kaalaman sa paksang aralin na nakapaloob sa Modyul na ito.

Ang modyul ay nakapokus sa araling:

  • Visualizing and giving the place value and value of digit in one and two-digit numbers

Pagkatapos ng Modyul na ito, ang mga mag-aaral a y inaasahang:

1. Maibibigay ang place value ng isa o dalawang digit na numero.

2. Magkakaroon ng malawak na kaalaman at kasiyahan sa paggawa ng mga nakatakdang gawain sa pagbibigay ng place value ng isa o dalawang digit na numero.

Grade 1 Self-Learning Module: Visualizing and Giving the Place Value of One and Two-Digit Numbers

Math1_Q1_Wk6M6_Visualizing-and-Giving-the-Place-Value-of-One-and-Two-Digit-Numbers_version2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment