Grade 1 Araling Panlipunan Modyul: Mga Mahahalagang Pangyayari at Pagbabago sa Buhay

Sa modyul na ito ay pag-aaralan natin ang mga mahahalagang pangyayari sa buhay.

Matutuhan mo sa modyul na ito ang pagtukoy sa mga mahahalagang pangyayari at pagbabago sa buhay simula isilang hanggang sa kasalukuyang edad gamit ang mga larawan at timeline.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

  • Napagsunod-sunod ang pangyayari sa bύhay tungo sa pagbabago mula noong sanggol hanggang sa kasalukuyang edad.

Grade 1 Self-Learning Module: Mga Mahahalagang Pangyayari at Pagbabago sa Buhay

AP1_Q1_Module3_Mga-Mahahalagang-Pangyayari-_version-2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment