Grade 2 Mathematics Module: Visualizing and Comparing Numbers Up to 1000 Using Relation Symbols

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa Mathematics Baitang 2.

Ang mga aktibidad sa modyul na ito ay magtuturo din sa iyo na maipakita at makapagkumpara numero hanggang 1 000 gamit ang relation symbol.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. nakakapagpakita at nakakapagkumpara ng numero hanggang 1 000 gamit ang relation symbol.

2. natutukoy ang gamit ng >, < at = (M2NS-Ic-14)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Visualizing and Comparing Numbers Up to 1000 Using Relation Symbols

math2_q1_mod6_visualizingandcomparingnumbersupto1000usingrelationsymbols_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment