Grade 2 Mathematics Module: Identifying the 1st Through the 20th With Emphasis on 11th To 20th Object in a Given Set from a Given Point of References

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa ng modyul na ito ay naghanda ng mga aktibidad na makatutulong sa iyo upang matutunan ang pagkilala mula 1st hanggang sa 20th kung saan mas bibigyang pansin ang 11th hanggang 20th na bagay sa ibinigay na set mula sa point of references.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. Nakatutukoy ang 1st hanggang 20th kung saan mas higit na nabigyang pansin ang 11th to 20th na bagay sa ibinigay na set mula sa point of references. (M2NS-If-20.1)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Identifying the 1st Through the 20th With Emphasis on 11th To 20th Object in a Given Set from a Given Point of References

math2_q1_mod7_identifyingthe1stthroughthe20thwitheemphasison11thto20thobjectinagivensetfromagivenpointofreferences_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment