Grade 2 Mathematics Module: Reading and Writing Numbers Up to 1000 in Symbols and in Words

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa Mathematics Baitang 2.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. makababasa ng mga bilang hanggang 1 000 sa simbolo at sa salita (M2NS-Ic-9.2)

2. makasusulat ng mga bilang hanggang 1 000 sa simbolo at sa salita

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Reading and Writing Numbers Up to 1000 in Symbols and in Words

math2_q1_mod4_readingandwritingnumbersupto1-000insymbolsandinwords_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment