Grade 2 MTB-MLE 2 Modyul: Pagbibigay ng Komento o Reaksiyon

Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang makapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig, pagbabasa ng kuwento at makapagbibigay ng komento o reaksiyon. (MT2OL-Ia-6.2.1)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Pagbibigay ng Komento o Reaksiyon

MTB2_Q1_Mod1_Pagbibigay-ng-Komento-o-Reaksiyon_v2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment