Grade 10 Araling Panlipunan Modyul: Tugon ng Pamahalaan at Mamamayang Pilipino sa mga Isyu ng Karahasan at Diskriminasyon

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa nakaraang aralin natunghayan mo ang ilang halimbawa ng mga karahasang kinakaharap ng mga kababaihan, kalalakihan at LGBT. Walang pinipiling edad, kasarian o gender/sex, kulay, etnisidad, oryentasyong seksuwal (sexual orientation) at Pangkasariang Pagkakakilanlan (gender identity) ang mga biktima nito.

Sa araling ito ay pagtutuunan ng pansin ang mga hakbang na ginagawa ng mga pandaigdigang organisasyon, pamahalaan at mamamayang Pilipino upang matugunan ang mga isyu at hamon sa kasarian (gender identity) sa isyung panlipunan.

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat upang tulungan at gabayan kang matutunan ang paksa ukol sa mga Tugon ng Pamahalaan at Mamamayang Pilipino sa mga Isyu ng Karahasan at Diskriminasyon. Nakapaloob sa modyul na ito ang mahalagang kompetensi alinsunod sa K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

 • Napahahalagahan ang tugon ng pamahalaan at mamamayang Pilipino sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

 • Natutukoy ang mga tugon ng pandaigdigang organisasyon sa mga isyu sa gender identity at mga isyung panlipunan;
 • Naipaliliwanag kung paano nakakatulong ang mga Yogyakarta Principles sa pagkakapantay-pantay ng mga LGBT;
 • Naisa-isa ang mga hakbang ng CEDAW bilang International Bill for Women sa pagsugpo ng diskriminasyon sa mga kababaihan;
 • Natutukoy ang tugon ng pamahalaan at mamamayang Pilipino sa mga isyu sa kasarian at lipunan;
 • Naipaliliwanag ang mga batas at programa ng pamahalaan bilang tugon sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon;
 • Naipaliliwanag kung bakit mahalaga ang papel ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga batas;
 • Nakamumungkahi ng mga paraan upang wakasan ang karahasan at diskriminasyon sa kababaihan at mga bata.

Grade 10 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Tugon ng Pamahalaan at Mamamayang Pilipino sa mga Isyu ng Karahasan at Diskriminasyon

AP10-Q3-MODYUL3

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 10 Araling Panlipunan Modyul: Tugon ng Pamahalaan at Mamamayang Pilipino sa mga Isyu ng Karahasan at Diskriminasyon”

 1. Natutukoy ang mga tugon ng pandaigdigang organisasyon sa mga isyu sa gender identity at mga isyung panlipunan;

  Reply

Leave a Comment