Grade 10 Araling Panlipunan Modyul: Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Mula noon hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling malaking isyu at hamon ang pagkapantay-pantay ayon sa kasarian. Sa araling ito, ilalatag ang mga impormasyong nagpapakita ng diskriminasyon sa mga kalalakihan, kababaihan at LGBT. Nakapaloob din sa araling ito ang ilan sa mga halimbawa ng mga nasabing diskriminasyon at ibat ibang isyus hinggil sa kasarian na nararanasan sa iba’t ibang bahagi ng daigdig.

Inaasahan na matutuhan mo lahat ang mga aralin na inihanda para sa iyo. Ang Aralin 2 ay tumutukoy sa Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan. Ito ay nahahati sa sumusunod na paksa:

Paksa 1: Diskriminasyon sa mga Kalalakihan, Kababaihan at LGBT

Paksa 2: Mga karahasan sa mga Kababaihan, Kalalakihan at LGBT

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

  • Nasusuri ang mga ibat ibang uri ng diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan, at LGBT.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

1. nabibigyang kahulugan ang mga salitang karahasan at diskriminasyon;

2. natutukoy ang mga uri ng diskriminasyon at karahasan laban sa mga kababaihan, kalalakihan at LGBT;

3. natatalakay ang iba’t ibang anyo ng karahasan laban sa mga kababaihan, kalalakihan, at LGBTQ; at

4. nakikilala ang mga personalidad na kabilang sa LGBT Community at ang kanilang kontribusyon sa lipunan.

Grade 10 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan

AP10-Q3-MODYUL2

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

1 thought on “Grade 10 Araling Panlipunan Modyul: Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan”

Leave a Comment