Grade 10 Araling Panlipunan Modyul: Uri ng Gender, Sex at Gender Roles sa Iba’t Ibang Bahagi ng Daigdig

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Binabati kita at matagumpay mong nakamit ang mahahalagang kaalaman tungkol sa mga dahilan at epekto ng globalisasyon. Lalo mo ring nahinuha ang kalagayan ng mga manggagawa sa ating bansa at ang kanilang kinahaharap na suliranin at mga tugon sa isyu ng paggawa.

Ngayon matutunghayan mo sa unang bahagi ng Aralin I ang pagkakaiba ng kahulugan ng terminolohiyang kasarian (gender), seks (sex) at gender roles.

Ang gender, sex at gender roles ay mga terminolohiya na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay, kaya marapat lamang na malaman natin ang kahulugan at pagkakaiba ng mga ito. Ang pag-intindi sa pagkakaiba-iba ng tatlong konsepto ay may implikasyon din kung paano natin tignan ang hindi pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki. Mahalagang malaman ang mga konseptong ito upang malaman ang mga papel na ginagampanan ng mga tao sa lipunan base sa papel na ito, binibigyan ito ng pagpapahalaga ayon sa kultura.

Ang Aralin I ng markahang ito ay nakatuon sa mga uri ng kasarian (gender) at seks (sex) at gender roles sa iba’t-ibang bahagi ng daigdig. Ito ay nahahati sa mga sumusunod na paksa.

Paksa 1: Kahulugan at Katangian ng Kasarian (gender) at Seks (sex)

Paksa 2: Uri ng Kasarian (gender) at Sex (sex)

Paksa 3: Gender Roles sa Iba’t-Ibang Bahagi ng Daigdig

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

  • Natatalakay ang uri ng kasarian (gender) at sex at gender roles sa iba’t ibang bahagi ng daigdig.

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang iyong:

1. Nabibigyang kahulugan ang terminolohiyang gender at sex;

2. Naipapaliwanag ang uri ng gender at sex;

3. Natatalakay ang mga gampanin ng kalalakihan at kababaihan sa lipunan at sa iba’t ibang bahagi ng daigdig;

4. Napapahalagahan ang gampanin ng bawat kasarian sa lipunang ginagalawan.

Grade 10 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Uri ng Gender, Sex at Gender Roles sa Iba’t Ibang Bahagi ng Daigdig

AP10-Q3-MODYUL1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment