Grade 4 Araling Panlipunan Modyul: “Makilahok at Makisama: Pag-unlad ay Kayang-kaya”

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa nakaraang aralin, nabatid mo na dahil sa mga likas na yaman at uri ng kapaligiran ay nagkaroon ng iba’t ibang gawaing pangkabuhayan ang mga Pilipino. Nabatid mo rin na ang pag-unlad ng mga gawaing pangkabuhayan ay may dalang mga hamon na kailangang malagpasan at mga oportunidad na dapat samantalahin dahil may kinalaman ito sa pag-unlad ng bansa. Ang mga gawain sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa upang tugunan ang pangangailangan ng tao ay nagdudulot din ng pagkawala at pagkasira ng mga likas na yaman. Sa madaling sabi, unti-unting nawawala at nasisira ang kalikasan.

Sa modyul na ito ay matutunan mo ang makabuluhang paraan ng paggamit at pangangalaga ng kalikasan. Ito ang magbubunsod upang ikaw ay makilahok sa mga gawaing may kinalaman sa likas kayang pag-unlad (sustainable development).

Pamantayang Pangnilalaman:

  • Nasusuri ang mga iba’t ibang mga gawaing pangkabuhayan batay sa heograpiya at mga oportunidad at hamong kaakibat nito tungo sa likas kayang pagunlad.

Pamantayan sa Pagganap:

  • Ang mag-aaral ay nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa iba’t ibang hanapbuhay at gawaing pangkabuhayan na nakatutulong sa pagkakakilanlang Pilipino at likas kayang pag-unlad ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto:

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

1. Nakalalahok sa mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad (sustainable development) ng mga likas yaman ng bansa;

2. Naibibigay ang kahulugan at kahalagahan ng likas kayang pag-unlad (sustainable development);

3. Naipapamalas ang pagmamahal sa kalikasan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawaing may kinalaman sa likas kayang pag-unlad.

Grade 4 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: “Makilahok at Makisama: Pag-unlad ay Kayang-kaya”

AP4_Q2_Mod4_V2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment