Grade 4 Araling Panlipunan Modyul: Mga Hamong Pangkabuhayan; sa Tugon ng Pamahalaan ay Mapagtatagumpayan

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ano ang mga hamong pangkabuhayan na kinakaharap ng ating bansa? May ginagawa kayang paraan ang pamahalaan upang matugunan ang
mga ito?

Iyong malalaman ang mga kasagutan sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsagot sa mga gawain sa modyul na ito.

Sa nakaraang aralin, napag-alaman mo ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng ating bansa na nagsisilbing gabay sa atin upang mapangalagaan ng maayos ang ating likas na yaman. Ngayon naman, ay mapag-aaralan mo ang mga hamon at oportunidad sa kabuhayan ng mga tao sa bansa.

Pamantayang Pangnilalaman

  • Naipamamalas ang pang-unawa sa mga hamong pangkabuhayan sa bansa at ang tugon ng pamahalaan sa paglutas nito.

Pamantayang sa Pagganap

  • Ang mag-aaral ay matutukoy ang mga hamon ng mga gawaing pangkabuhayan at oportunidad na kaugnay nito.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan sa bansa.

Grade 4 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Mga Hamong Pangkabuhayan; sa Tugon ng Pamahalaan ay Mapagtatagumpayan

AP4_Q2_Mod3_V2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment