Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 4 Araling Panlipunan Modyul: Kayamanang de Kalibre, Pangalagaang Mabuti!

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Kumusta! Malugod na pagbati sa iyo. Ikaw ay nasa ikalawang modyul na. Natapos mong pag- aralan sa unang modyul ang maraming pakinabang pang ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Ilan sa mga pakinabang na ito ay ang kalakal at produkto, pakinabang panturismo at pakinabang sa enerhiya. Nakasalalay ang mga pakinabang na ito sa kalagayan ng ating likas na yaman.

Sa modyul na ito matutunan mo ang matalinong pangangasiwa sa mga likas na yaman. Ito ay maiuugnay mo sa kabuhayan ng mga mamamayan at sa pag-unlad ng ating bansa.

Pamantayang Pangnilalaman

  • Nasusuri ang mga iba’t ibang mga gawaing pangkabuhayan batay sa heograpiya at mga oportunidad at hamong kaakibat nito tungo sa likas kayang pag-unlad.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ang mag-aaral ay nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa iba’t ibang hanapbuhay at gawaing pangkabuhayan na nakatutulong sa pagkakakilanlang Pilipino at likas kayang pag-unlad ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Nasusuri ang kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa.

Grade 4 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Kayamanang de Kalibre, Pangalagaang Mabuti!

AP4_Q2_Mod2_V2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.