Grade 4 Araling Panlipunan Modyul: Pakinabang Pang-ekonomiko ng Likas na Yaman ng Pilipinas

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Alam mo ba ang mga likas na yaman ng ating bansa?

Ano ang mga pakinabang pangekonomiko na ibinibigay nito sa atin?

Halika, samahan mo akong alamin ang kasagutan sa ating aralin.

Sa nakaraang aralin, napag-aralan mo ang kinalalagyan ng Pilipinas at ang heograpiya nito. Natutunan mo rin ang pagkakilanlang heograpikal na may malaking kaugnayan sa pagunlad ng bansa.

Sa modyul na ito, mas mauunawaan mo ang biyayang dala ng mga likas na yaman sa gawaing pang-ekonomiya ng bansa.

Pamantayang Pangnilalaman

  • Nasusuri ang iba’t ibang gawaing pangkabuhayan batay sa heograpiya at mga oportunidad at hamong kaakibat nito tungo sa likas kayang pang-unlad.

Pamantayan sa Pagganap

  • Ang mga mag-aaral ay nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa iba’t ibang hanapbuhay at gawaing pangkabuhayan na nakatutulong sa pagkakakilanlang Pilipino at likas kayang pagunlad ng bansa.

Pamantayan sa Pagkatuto

Pagkatapos mong basahin ang modyul na ito ikaw ay inaasahang:

  • Naipaliliwanag ang iba’t ibang pakinabang pang ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa.

Grade 4 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Pakinabang Pang-ekonomiko ng Likas na Yaman ng Pilipinas

AP4_Q2_Mod1_V2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment