Grade 10 Araling Panlipunan Modyul: Mga Hakbang na Nagsusulong ng Pagtanggap at Paggalang sa Kasarian

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Ang bawat tao anoman ang kasarian o gender identity ay dapat igalang dahil ang lahat ay mayroong pantay-pantay na karapatan. Kaya naman sa araling ito, inaasahan na ang mga mag-aaral ay makagagawa ng mga hakbang na magsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian na nagtataguyod ng pagkapantay-pantay ng tao bilang kasapi ng pamayanan.

Ang modyul na ito ay dinisenyo at isinulat na nakatuon sa iyo. Nakapaloob sa modyul na ito ang mahalagang kompetensi alinsunod sa K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto

  • Nakagagawa ng hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng tao bilang kasapi ng pamayanan.

Layunin

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang:

  • Natatalakay ang iba’t ibang mga hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian;
  • Nasusuri ang epekto ng mga hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian sa mga mamamayan sa lipunan;
  • Nabibigyang halaga ang mga hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian; at
  • Nakagagawa ng mga programa at aktibidad na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian.

Grade 10 Araling Panlipunan Ikatlong Markahan Modyul: Mga Hakbang na Nagsusulong ng Pagtanggap at Paggalang sa Kasarian

AP10-Q3-MODYUL4

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

3 thoughts on “Grade 10 Araling Panlipunan Modyul: Mga Hakbang na Nagsusulong ng Pagtanggap at Paggalang sa Kasarian”

Leave a Comment