Grade 2 Mathematics Module: Solving Routine and Non-Routine Problems Involving Addition of Whole Numbers

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang unawain ang mga araling tinatalakay sa Mathematics Baitang 2.

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan na:

1. makapagsosolve ng routine at non-routine problems kasama ang addition ng whole numbers kabilang ang pera na may kabuuang bilang hanggang 1000 gamit ang nararapat na problem solving strategies and tools (M2NS-Ij-29.2)

Quarter 1 Grade 2 Self-Learning Module: Solving Routine and Non-Routine Problems Involving Addition of Whole Numbers

math2_q1_mod19_solvingroutineandnonroutineproblems_v2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment