Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Modyul: Sitwasyong Pangwika sa Social Media

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Ang modyul na ito ay ginawa at sinulat para sa iyo bilang isang mag-aaral. Ito ay makatutulong upang matutuhan ang ugnayang sanhi at bunga. Ang sakop ng modyul ay magamit sa ano mang kalagayan ng mag-aaral. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop sa lebel ng pag-unawa ng mag-aaral na naaayon sa pamantayan nito.

Kasanayang Pampagkatuto:

  • Natutukoy ang iba’t ibang paggamit ng wika sa nabasang pahayag mula sa mga vlog, social media posts at iba pa.

Layunin:

  • Nakikilala ang paggamit ng wika sa pamamagitan ng social media post, blog, at iba pa.
  • Naipaliliwanag ang wastong gamit ng wika sa blog, social media posts at iba pa; at
  • Nagagamit ang wastong paraan ng pagpapahayag sa paggamit ng wika sa mga blog, social media posts at iba pa.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Ikalawang Markahan Modyul: Sitwasyong Pangwika sa Social Media

KPWKP_q2_mod2_SitwasyongPangwikasaSocialMedia_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.