Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Modyul: Sitwasyong Pangwika sa Panahon ng Modernisasyon

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

Bilang isang manlalakbay, ikaw ay may mga pagdaraanang pagsubok na huhubog sa iyong kakayahan upang iyong matamo ang mga sumusunod na kasanayan pagkatapos ng aralin:

Kasanayang Pampagkatuto:

  • Nakasusulat ng mga tekstong nagpapakita ng mga kalagayang pangwika sa kulturang Pilipino.

Layunin:

1. Naiisa-isa ang iba’t ibang tekstong nagpapakita ng kalagayang pangwika sa kulturang Pilipino;

2. Nagagamit ang mga tekstong nagpapakita ng mga kalagayang pangwika sa Kulturang Pilipino; at

3. Nakasusulat ng isang teksto na nagpapakita ng kalagayang pangwika sa kulturang Pilipino.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Ikalawang Markahan Modyul: Sitwasyong Pangwika sa Panahon ng Modernisasyon

KPWKP_Q2_Mod5_Sitwasyong-Pangwikas-sa-Panahon-ng-Modernisasyon_v2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.