Filipino sa Piling Larang (Isports) Modyul: Sanaysay ukol sa Pangangalaga ng Katawan at Kalusugan

Sa araling ito, matututuhan mo ang ilang mahahalagang bagay na makatutulong sa iyong pag-aaral. Inaasahang malilinang mo ang mga kasanayang ito:

  • Naipaliliwanag ang kahalagahan, kalikasan, at proseso ng piniling anyo ng sulating pang-isports (CS_FI11/12PS-0j- l-94)
  • Nakasusulat ng sulating batay sa maingat, wasto at angkop na paggamit ng wika (CS_FI11/12WG-0m-o-96)
  • Nakapagsasaliksik ng datos kaugnay ng isusulat na piniling anyo ng sulating pang-isports (CS_FI11/12EP- 0m-o-44)

Senior High School Quarter 1 Self-Learning Module Filipino sa Piling Larang (Isports): Sanaysay ukol sa Pangangalaga ng Katawan at Kalusugan

MODULE-4_Q1-1

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment