Filipino sa Piling Larang Teknikal-Bokasyunal: Kahulugan

Ang modyul na ito ay dinisenyo at sinulat na makakatulong sa lubos na pagkatuto. Makatutulong ito upang mabatid ang kaligirang kaalaman sa teknikal na mga sulatin. Ang saklaw ng modyul na ito ay angkop sa iba’t ibang pamamaraang pampagkatuto. Ang mga aralin ay nilapatan ng angkop na talasalitaan na magagamit sa pag-unawa sa nilalaman ng bawat teksto. Ang mga aralin ay nakadisenyo batay sa sistematikong balangkas ng kurso.

Ang modyul ay may isang aralin:

  • Aralin 1- Sulating Teknikal-Bokasyunal-Kahulugan

Pagkatapos ng modyul,inaasahan ang bawat mag-aaral na :

Nabibigyang-kahulugan ang teknikal at bokasyunal na sulatin (CS_FTV11/12PB -0a-c-105)

1. Nakikilala ang katangian ng teknikal-bokasyunal na sulatin.

2. Nakabubuo ng sariling pananaw hinggil sa konsepto ng teknikal bokasyunal na sulatin.

3. Nakapagsasagawa ng isang maikling pananaliksik hinggil sa mga halimbawa ng teknikal-bokasyunal sa sulatin.

Senior High School Quarter 1 Self-Learning Module Filipino sa Piling Larang Teknikal-Bokasyunal: Kahulugan

Week-1-ADM-Version-2-Filipino-SHS-TVL

Share with your friends!

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment