How to Create a Safe and Inclusive Learning Environment for LGBTQIA+ Students

Grade 10 Araling Panlipunan Modyul: Saloobin Tungkol sa Epekto ng Migrasyon Dulot ng Globalisasyon

Sa modyul na ito, pag-aaralan mo ang mga Saloobin tungkol sa Epekto ng Migrasyon Dulot ng Globalisasyon. Ito ay naglalaman ng mga gawain na hahamon sa kaalaman at kasanayan mo na masuri at maunawaan ang mga usaping may kinalaman sa mga saloobin tungkol sa epekto ng globalisasyon. Makatutulong ang pag-unawang ito sa paglinang ng tiwala at partisipasyon ng mga mag-aaral bilang mamamayan ng pamayanan, bansa at maging sa daigdig.

Inaasahang matutuhan mo lahat ang mga aralin na inihanda para sa iyo. Ang ika-apat na aralin sa ikalawang markahan ay pinamagatang Saloobin tungkol sa Epekto ng Migrasyon Dulot ng Globalisasyon. Ang modyul na ito ay nahahati sa dalawang paksa na iyong pagaaralan sa loob ng dalawang linggo, ito ay ang sumusunod:

I. Ikapitong Linggo: Mga Saloobin tungkol sa Epekto ng Migrasyon dulot ng Globalisasyon; at

II. Ikawalong linggo: Pag-angkop sa Pamantayang Internasyonal.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto

  • Naipahahayag ang saloobin tungkol sa epekto ng globalisasyon.

Sa araling ito, inaasahang malinang sa iyo ang mga kasanayan na:

1. naipahahayag ang mga saloobin tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon;

2. nasusuri ang mga saloobin tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon;

3. nailalarawan ng mga mag-aaral ang kanilang saloobin kung paano makilahok nang aktibo sa mga programa ng pamahalaan laban sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon; at

4. nakagagawa ng isang pagguhit na sumisimbolo sa saloobin ng mag-aaral tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon sa kanilang pamilya at para sa pamilyang may kamag-anak na OFW.

Grade 10 Araling Panlipunan Ikalawang Markahan Modyul: Saloobin Tungkol sa Epekto ng Migrasyon Dulot ng Globalisasyon

AP10_Q2_mod4_saloobin-tungkol-sa-epekto-ng-migrasyon-dulot-ng-globalisasyon_ver2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment