Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 Mathematics Module: Renaming Numbers into Tens and Ones

Ang modyul na ito ay dinisenyo, nilinang at sinuri upang gabayan ka sa iyong pag-aaral sa Renaming Numbers into Tens and Ones. Ang saklaw ng modyul na ito ay pinahihintulutang gamitin sa iba’t ibang sitwasyon ng pag-aaral. Ang lengguwaheng ginamit ay naaayon sa bokabularyong lebel ng mga bata. Ang leksiyon ay inayos para makasunod sa pamantayan ng kurso. Pero ang wastong pagkasunudsunod kung paano niyo babasahin ay maaaring magbago ang sulat sa textbook na iyong ginagamit.

Ang modyul na ito ay naglalaman ng:

Renaming Numbers into Tens and Ones

Pagkatapos ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inasahang:

1. Makikilala ang mga numero sa isahan at sampuhan

2. Mapagpapalit ang mga bilang sa Standard Form o pamantayan na anyo at Expanded Form o pinalawak na anyo.

Grade 1 Self-Learning Module: Renaming Numbers into Tens and Ones

Math1_Q1_Wk6M7_Renaming-Numbers-into-Tens-and-Ones_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.