Grade 1 Mathematics Module: Renaming Numbers into Tens and Ones

Ang modyul na ito ay dinisenyo, nilinang at sinuri upang gabayan ka sa iyong pag-aaral sa Renaming Numbers into Tens and Ones. Ang saklaw ng modyul na ito ay pinahihintulutang gamitin sa iba’t ibang sitwasyon ng pag-aaral. Ang lengguwaheng ginamit ay naaayon sa bokabularyong lebel ng mga bata. Ang leksiyon ay inayos para makasunod sa pamantayan ng kurso. Pero ang wastong pagkasunudsunod kung paano niyo babasahin ay maaaring magbago ang sulat sa textbook na iyong ginagamit.

Ang modyul na ito ay naglalaman ng:

Renaming Numbers into Tens and Ones

Pagkatapos ng modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inasahang:

1. Makikilala ang mga numero sa isahan at sampuhan

2. Mapagpapalit ang mga bilang sa Standard Form o pamantayan na anyo at Expanded Form o pinalawak na anyo.

Grade 1 Self-Learning Module: Renaming Numbers into Tens and Ones

Math1_Q1_Wk6M7_Renaming-Numbers-into-Tens-and-Ones_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment