Grade 1 Araling Panlipunan Modyul: Mga Pangunahing Pansariling Pangangailangan

Sa modyul na ito ay pag–aaralan natin ang iba pang pangangailangan ng isang bata.

Ang isang batàng lumalaki ay may iba’t ibang pangangailangan dapat matugunan upang masiguro na maayos ang kanyang paglaki at pag-unlad.

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang:

• napipili ang mga pagkaing nakabubuti sa katawan at kalusugan;

• napipili ang mga kasuotang napapanahon;

• nailalarawan ang sariling pangangailangan, at iba pang pangangailangan ng isang bata;

• natatalakay ang pansariling kagustuhan t ulad ng paboritong damit.

Grade 1 Self-Learning Module: Mga Pangunahing Pansariling Pangangailangan

AP1_Q1_Module2_Mga-Pangunahing-Pansariling_version-2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment