Grade 1 Mathematics Module: Comparing Numbers up to 100 using Relation Symbol and Ordering them in Increasing or Decreasing Order

Dinisenyo at isinulat ang modyul na ito bilang gabay sa mag-aaral upang maunawaan ang konsepto ng Paghahambing ng Numero hanggang 100. Gamit ang mga Simbolo at Pagsasa ayos mula Pinakamaliit/ Pinakakaunti hanggang Pinakamarami ng bilang / Pinakamalaki o Pinakamaraming bilang/ pinakamalaki hanggang pinakamaliit. Saklaw ng modyul na ito ang paggamit sa iba’t ibang sitwasyon ng pagkatuto. Ginamitan ang modyul na ito ng wika at talasalitaan na naaangkop sa level ng mga mag-aaral. Inayos para makasunod sa paraang istandard na pagkakasunodsunod ang mga aralin sa kursong ito ngunit maaaring baguhin upang matugunan ang ginagamit na mga teksbuk sa kasalukuyan.

Ang modyul ay nakapokus sa araling:

• Comparing Numbers up to 100 Using Relation Symbol and Ordering Them in Increasing or Decreasing Order

Pagkatapos ng modyul naito, ikaw ay inaasahang:

• Maipakita, maisalarawan at maisaayos ang numero 0 hanggang 100 mula pinaka kaunti hanggang pinakamarami at pinakamarami hanggang pinakakaunti.

• Maihambing ang numero 0 hanggang 100 gamit ang mga simbolo at pagsasaayos mula pinakakaunti hanggang pinakamarami at pinakamarami hanggang pinakakaunti.

Grade 1 Self-Learning Module: Comparing Numbers up to 100 using Relation Symbol and Ordering them in Increasing or Decreasing Order

Math1_Q1_Wk7M8_Comparing-Numbers-up-to-100-using-Relation-Symbol-and-Ordering-them-in-Increasing-or-Decreasing-Order_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment