PIVOT Learner’s Module Grade 2: Mathematics

Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayumpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitahan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.

Walang anumang bahagi ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang paraan nang walang pahintulot ng Kagawaran.

Mga Sumusunod na Aralin sa modyul na ito:

  • Week 1: Pagpapakita at Paglalarawan ng Paghahati at Pagsulat ng Kaugnay na Equation sa Bawat Uri ng Sitwasyon
  • Week 2: Pagpapakita ng Paghahati-hati ng mga Bilang Hanggang 100 sa 2, 3, 4, 5, at 10
  • Week 3: Paglalarawan ng Pagpaparami at Paghahati-hati Bilang Inverse Operations
  • Week 4: Paglutas sa Suliraning Routine at Non-Routine Gamit ang Paghahati-Hati ng Bilang sa 2, 3, 4, 5, at 10 Kasama ang iba pang Operasyon at Pera
  • Week 5: Pagpapakita, Paglalarawan at Pagtukoy ng Unit Fractions na May Denominator na 10 at Pababa
  • Week 6: Paghahambing ng Similar Fractions Gamit ang Relation Symbols at Pagsasa-ayos nito sa Increasing o Decreasing Order
  • Week 7: Pagtukoy sa Straight Lines, Curve Lines, Flat at Curved Surface sa Tatlong Dimensyong Bagay o Hugis
  • Week 8: Pagtukoy sa Nawawalang Term/s sa Ibinigay na Continuous Pattern Gamit ang Dalawang Attributes

PIVOT Quarter 3 Learner’s Module Grade 2: Mathematics

MathG2Q3V2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment