Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)? Let’s put your name on the list of passers!

PIVOT Learner’s Module Grade 2: Mathematics

Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayumpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitahan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.

Walang anumang bahagi ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang paraan nang walang pahintulot ng Kagawaran.

Mga Sumusunod na Aralin sa modyul na ito:

  • Week 1: Pagpapakita at Paglalarawan ng Paghahati at Pagsulat ng Kaugnay na Equation sa Bawat Uri ng Sitwasyon
  • Week 2: Pagpapakita ng Paghahati-hati ng mga Bilang Hanggang 100 sa 2, 3, 4, 5, at 10
  • Week 3: Paglalarawan ng Pagpaparami at Paghahati-hati Bilang Inverse Operations
  • Week 4: Paglutas sa Suliraning Routine at Non-Routine Gamit ang Paghahati-Hati ng Bilang sa 2, 3, 4, 5, at 10 Kasama ang iba pang Operasyon at Pera
  • Week 5: Pagpapakita, Paglalarawan at Pagtukoy ng Unit Fractions na May Denominator na 10 at Pababa
  • Week 6: Paghahambing ng Similar Fractions Gamit ang Relation Symbols at Pagsasa-ayos nito sa Increasing o Decreasing Order
  • Week 7: Pagtukoy sa Straight Lines, Curve Lines, Flat at Curved Surface sa Tatlong Dimensyong Bagay o Hugis
  • Week 8: Pagtukoy sa Nawawalang Term/s sa Ibinigay na Continuous Pattern Gamit ang Dalawang Attributes

PIVOT Quarter 3 Learner’s Module Grade 2: Mathematics

MathG2Q3V2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Qries

Leave a Comment

Are you taking the National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.