Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pantangi at Pambalana, Si at Sina

Ang modyul na ito ay sadyang inihanda at isinulat para malinang ang iyong kakayahan at mabigyan ng magandang pagkakataon upang maging kasiya-siya ang iyong pag-aaral sa asignaturang Mother Tongue sa unang baitang.

Dito, malalaman mo ang tungkol sa dalawang uri ng pangngalan (pantangi at pambalana) at noun markers (si at sina) (MT1GA-Ig-1-h.2).

Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahang makagagawa ka ng mga pangungusap gamit ang mga ito.

Grade 1 Self-Learning Module: Pantangi at Pambalana, Si at Sina

MTB-MLE1_Q1_Mod33_Pantangi-at-Pambalana-Si-at-Sina_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment