Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagkilala sa Malalaki at Maliliit na Letra

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang makilala ang mga tiyak na anyo ng mga letra sa Alpabetong Filipino kung ang mga ito ba ay nasa malaki o maliit na anyo ang pagkakasulat.

Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang makilala ang mga malalaki at maliliit na letra sa Alpabetong Filipino at maisulat ito nang tama.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa pagkilala sa malalaki at maliliit na letra at pagsulat ng malalaki at maliliit na letra nang wasto

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • makilala ang mga malalaki at maliliit na letra sa alpabeto.
  • maisusulat nang tama ang malalaki at maliliit na letra ng Alpabetong Filipino.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagkilala sa Malalaki at Maliliit na Letra

MTB-MLE1_Q1_Mod10_Pagkilala-sa-Malalaki-at-Maliliit-na-Letra_version2

Avatar of DepEd Tambayan

DepEd Tambayan

DEPEDTAMBAYAN.NET provides teaching materials and other valuable resources prepared by the academic titans nationwide. Our resources are collected and appropriately selected to serve better the teachers who want to improve their crafts.

Leave a Comment

Are you taking the March 2022 National Qualifying Examination for School Heads (NQESH)?

Join this year’s review sessions and let us equip you with the knowledge to hurdle the difficult test that will be your passport towards your dream of becoming a school head to fill the many vacant Principal I items in the country.