Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagkilala sa Malalaki at Maliliit na Letra

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang makilala ang mga tiyak na anyo ng mga letra sa Alpabetong Filipino kung ang mga ito ba ay nasa malaki o maliit na anyo ang pagkakasulat.

Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang makilala ang mga malalaki at maliliit na letra sa Alpabetong Filipino at maisulat ito nang tama.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa pagkilala sa malalaki at maliliit na letra at pagsulat ng malalaki at maliliit na letra nang wasto

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • makilala ang mga malalaki at maliliit na letra sa alpabeto.
  • maisusulat nang tama ang malalaki at maliliit na letra ng Alpabetong Filipino.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagkilala sa Malalaki at Maliliit na Letra

MTB-MLE1_Q1_Mod10_Pagkilala-sa-Malalaki-at-Maliliit-na-Letra_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment