Pansariling Kaunlaran Unang Markahan – Modyul 6: Talinong Pang-emosyonal

Dinisenyo at nilikha ang modyul na ito upang maging dalubhasa ang mga mag-aaral sa kursong Pansariling Kaunlaran. Saklaw rin ng modyul na ito na linangin at hubugin ang mga mag-aaral na maging katuwang sa pag-unlad ng bansa. Sa tulong ng modyul, mabibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magtamasa ng kalaman, at kasanayan gamit ang talino, kahusayan, at angkop na pagkilos upang ilapat ang natutuhan sa pamamagitan ng epektibong pagkatuto. Ang bawat aralin ay nakaayos at nakasunod sa pagkasunod-sunod ng pamantayan ng kurso.

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

1. Natatalakay ang pag-unawa sa iba’t ibang uri ng emosyon na maaring makatulong sa pagpapamalas ng mga nararamdaman. (Discuss that understanding the intensity and differentiation of emotions may help in communicating emotional expressions) EsP-PD11/12EI-Ii-j-8.1

2. Natutukoy ang mga positibo at negatibong emosyon at kung paano ito ipinahahayag o itinatago. (Explore one’s positive and negative emotions and how one expresses or hides them) EsP-PD11/12EI-Ij-8.2

3. Naipamamalas at nakagagawa ng paraan upang mapamahalaan ang iba’tibang uri ng emosyon. (Demonstrate and create ways to manage various emotions) EsP-PD11/12EI-Ij-8.3

Pansariling-Kaunlaran12_Q1_Mod-6_Talinong-pang-emosyonal_v1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment