Pansariling Kaunlaran Unang Markahan – Modyul 5: Ang mga Kakayahan ng Isip

Dinisenyo at nilikha ang modyul na ito upang maging dalubhasa ang mga mag-aaral sa kursong Pansariling Kaunlaran. Saklaw rin ng modyul na ito na linangin at hubugin ang mga mag-aaral na maging katuwang sa pag-unlad ng bansa.

Sa tulong ng modyul, mabibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magtamasa ng kalaman, at kasanayan gamit ang talino, kahusayan, at angkop na pagkilos upang ilapat ang natutuhan sa pamamagitan ng epektibong pagkatuto. Ang bawat aralin ay nakaayos at nakasunod sa pagkasunod-sunod ng pamantayan ng kurso.

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

1. Natatalakay na ang pag-unawa sa kaliwa at kanang bahagi ng utak ay nakatutulong sa pag-unlad ng pagkatuto. (Discuss that understanding the left and right brain may help in improving one’s learning) EsP-PD11/12PM-Ig-6.1

2. Nasusuri ang mind-mapping techniques na nararapat sa dalawang uri ng pagkatuto ng tao. (Explore two types of mind-mapping techniques, each suited to right brain- or left brain-dominant thinking styles) EsP-PD11/12PM-Ig-h6.2

3. Nakagagawa ng plano upang mapaunlad ang pagkatuto, gamit ang mga gawain sa mind mapping. (Make a plan to improve learning using left and right brain through mind- mapping activities) EsP-PD11/12PM-Ih-6.3

Pansariling-Kaunlaran12_Q1_Mod-5_Ang-mga-Kakayahan-ng-Isip_v1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment