Pansariling Kaunlaran Unang Markahan – Modyul 4: Pagtugon sa mga Alalahanin (Stress) sa Panahon ng Kalagitnaan at Huling Bahagi ng Pagdadalaga/Pagbibinata

Sa tulong ng modyul, mabibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magtamasa ng kalaman, at kasanayan gamit ang talino, kahusayan, at angkop na pagkilos upang ilapat ang natutuhan sa pamamagitan ng epektibong pagkatuto. Ang bawat aralin ay nakaayos at nakasunod sa pagkasunod-sunod ng pamantayan ng kurso.

Pagkatapos ng mga talakayin sa modyul na ito, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

1. Natatalakay na ang pag-unawa sa mga alalahanin at mga pinagmulan nito sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata ay maaring makatutulong na matukoy ang mga paraan upang matugunan ang mga ito para sa malusog na pamumuhay. (Discuss that understanding stress and its sources during adolescence may help in identifying ways to cope and have a healthful life) EsP-PD11/12CS-If-5.1

2. Natutukoy ang mga pinagmumulan ng mga alalahanin at nailalarawan ang mga epekto rito sa buhay ng tao. (Identify sources of one’s stress and illustrate the effect of stress on one’s system) EsP-PD11/12CS-If-5.2

3. Naipakikita ang personal na paraan ng pagtugon sa mga alalahanin para sa malusog na pamumuhay. (Demonstrate personal ways of coping with stress for healthful living) EsP-PD11/12CS-Ig-5.3

Pansariling-Kaunlaran12_Q1_Mod-4_Pagtugon-sa-mga-Alalahanin-Stress-sa-Panahon_v1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment