Pansariling Kaunlaran Unang Markahan – Modyul 3: Mga Hamon sa Bahagi ng Pagdadalaga / Pagbibinata

Ang modyul na ito ay makatutulong upang mabibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magtamasa ng kaalaman, at kasanayan gamit ang talino, kahusayan, at angkop na pagkilos upang ilapat ang natutuhan sa pamamagitan ng epektibong pagkatuto. Ang bawat aralin ay nakaayos at nakasunod sa pagkasunod-sunod ng pamantayan ng kurso.

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

1. Natatalakay ang mga hinaharap na hamon sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata upang mabigyang linaw at mapamahalaan ang mga pangyayari kaakibat ng pagiging tinedyer, (Discuss that facing the challenges during adolescence may able to clarify and manage the demands of teen years) EsP-PD11/12CA-Id-4.1

2. Naipapahayag ang mga saloobin sa mga inaasahan ng mga mahalagang tao nakapaligid sa kanya (magulang, kapatid, kaibigan, guro, pinuno ng
pamayanan) (Express his/her feelings on the expectations of the significant people around him/her (parents, siblings, friends, teachers, community leaders) EsP-PD11/12CA-Ie-4.2

3. Nakagagawa ng mga papuri/apirmasyon na nakatutulong upang siya ay maging kanais-naisat handa sa pagdadalaga/pagbibinata, (Make affirmations that help one become more lovable and capable as an adolescent) EsP-PD11/12CA-Ie-4.3

4. Natutukoy ang iba’t ibang inaasahang gawain (developmental task) ayon sa antas ng pag-unlad; (Classifiy various developmental tasks according to developmental stage) EsP-PD11/12DS-Ic-3.1

Pansariling-Kaunlaran12_Q1_Mod-3_Mga-hamon-sa-pagdadalaga-at-pagbibinata_v1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment