Pansariling Kaunlaran Unang Markahan – Modyul 2: Pag-unlad sa Buong Katauhan

Sa tulong ng modyul, mabibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magtamasa ng kaalaman, at kasanayan gamit ang talino, kahusayan, at angkop na pagkilos upang ilapat ang natutuhan sa pamamagitan ng epektibong pagkatuto. Ang bawat aralin ay nakaayos at nakasunod sa pagkasunod-sunod ng pamantayan ng kurso.

Pagkatapos ng modyul, inaasahan ang bawat mag-aaral na:

1. Natatalakay ang kaugnayan ng pisyolohikal, kognitibo, sikolohikal, ispiritwal at panlipunang pag-unlad tungo sa pag-unawa ng kanyang iniisip, nadarama, at kinikilos; (Discuss the relationship among physiological, cognitive, psychological, spiritual, and social development to understand his/her thoughts, feelings, and behaviors) EsP-PD11/12DWP-Ib2.1

2. Natataya ang sariling iniisip,nadarama,at kinikilos; (Evaluate his/her own thoughts, feelings, and behaviors) EsP-PD11/12DWP-Ib2.2

3. Natataya ang sariling pag-unlad sa pamamagitan ng paghahambing sa kaparehong gulang; (Evaluate one’s development in comparison with persons of the same age group) EsP-PD11/12DS-Id-3.2

4. Naitatala ang mga paraan upang maging mapanagutan bilang nagdadalaga/nagbibinata at maging handa sa susunod na yugto ng buhay
(adult life); (List ways to become a responsible adolescent prepared for adult life) EsP-PD11/12DS-Id-3.3

Pansariling-Kaunlaran12_Q1_Mod-2_PagUnlad-sa-Buong-Katauhan_v1

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment