Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pakikinig at Pakikisali sa Isang Usapan nang Angkop at Wasto

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang malaman at matutuhan ang pakikinig at pagsali sa isang usapan nang angkop at tama. Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang makapakinig at makasali sa isang usapan nang angkop at tama.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

  • Pakikinig at pakikisali sa isang usapan nang angkop at tama

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Makikinig ,makasasali at makatutugon sa isang usapan

Grade 1 Self-Learning Module: Pakikinig at Pakikisali sa Isang Usapan nang Angkop at Wasto

MTB-MLE1_Q1_Mod27_Pakikinig-at-Pakikisali-sa-Isang-Usapan-nang-Angkop-at-Wasto_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment