Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagkilala sa Pangngalang Pantangi

Ang modyul na ito ay ginawa para sa batang katulad mo na nasa unang baitang upang makilala/matukoy at makapagbigay ng pangngalang pantangi. Ang mga gawaing matatagpuan sa modyul na ito ay inaasahang makatutulong sa iyo upang makilala/matukoy at makapagbigay ng pangngalang pantangi.

Ang modyul na ito ay tumutugon sa:

● Pagkilala sa pangngalang pantangi

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

● Makakikilala/makatutukoy ng pangngalang pantangi

● Makapagbibigay ng pangngalang pantangi

Grade 1 Self-Learning Module: Pagkilala sa Pangngalang Pantangi

MTB-MLE1_Q1_Mod26_Pangngalang-Pantangi_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment