Grade 1 MTB-MLE Module: Pakikilahok nang Mabuti sa Kuwentong Binasa sa Pamamagitan ng Pagkokomento at Pagtatanong

Kumusta?

Ako’y nagagalak at natapos mo ang modyul sa ikaapat na linggo ng ating asignatura. Ngayon ay pag- uusapan natin ang iyong paboritong pagkain. Inaasahang makikinig ka rin ng kuwento at makikilahok ka sa pamamagitan ng pagkokomento at pagtatanong. Ikaw ay bibigyan ng panahon upang masagot at maisagawa nang tama ang mga gawain.

Pagkatapos ng mga gawain sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang:

  • Maibibigay ang tamang pagkakasunod- sunod ng mga pangyayari.
  • Masasagot nang wasto ang mga tanong ukol sa kuwentong napakinggan o binasa.
  • Makapagbibigay ng komento ukol sa binasa o napakinggang kuwento.
  • Matutukoy ang wastong pagkaing nakabubuti sa ating kalusugan.

Grade 1 Self-Learning Module: Pakikilahok nang Mabuti sa Kuwentong Binasa sa Pamamagitan ng Pagkokomento at Pagtatanong

MTB-MLE1_Q1_Mod28_Pakikilahok-ng-Mabuti-sa-Kwentong-Binasa-sa-Pamamagitan-ng-Pagkokomento-at-Pagtatanong_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment