Grade 1 MTB-MLE Modyul: Pagtukoy ng Nagsasalita sa Binasang Kuwento o Tula

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa iyong pag-aaral. Ang saklaw ng modyul ay pinapahintulutang magamit sa ibat ibang sitwasyong pang – akademika. Ang lenguwahe ay naaayon sa bokabularyo at antas ng mag-aaral.

Ang mga aralin ay napagsunod-sunod ayon sapamantayan ng aralin. Ngunit ang pagkasunod- sunod nito ay maaaring magbago kaalinsunod ng librong iyo ngayon ay ginagamit.

Ang modyul ay may isang bahagi, ito ay:

  • Aralin1 – MTB-MLE: Pagtukoy ng nagsasalita sabinasang kuwento o tula.

Pagkatapos masagutan ang modyul, ikaw ay inaasahang:

1. Natutukoy ang nagsasalita sa kuwento o tulang binasa.

2. Nasasagutan ang iba pang mga tanong.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagtukoy ng Nagsasalita sa Binasang Kuwento o Tula

MTB-MLE1_Q1_Mod34_Pagtukoy-ng-Nagsasalita-sa-Binasang-Kuwento-o-Tula_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment