Grade 1 MTB-MLE 1 Modyul: Pagtatapat-tapat ng Salita sa Wastong Larawan

Kumusta ka? Napakasaya ang mag-aral lalo na kung ang mga modyul na iyong ginagamit ay may mga makukulay na larawan.

May mga salita o pangalan din ang bawat larawan upang mas lalo kang mahikayat na magbasaat magsulat.

Tama! Ang modyul na ito ay tumutugon sa kasanayan sa pagtatapat-tapat ng salita sa angkop na larawan nito.

Pagkatapos ng mga gawaing may kaugnayan sa aralin, mahahasa ang iyong kaalaman sa pagtukoy ng salita at naitatapat sa wastong larawan nito.

Oo, kaya’t pagbutihin mo ang pagsasagawa sa mga gawain sa modyul na ito.

Grade 1 Self-Learning Module: Pagtatapat-tapat ng Salita sa Wastong Larawan

MTB-MLE1_Q1_Mod15_Pagtatapat-tapat-ng-Salita-sa-Wastong-Larawan_version2

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment