Grade 7 Filipino Modyul: Pagsusuri sa Elemento at Sosyo-historikal ng Sanaysay at Dulang Pantelebisyon

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

Isang mapagpalang araw na naman sa iyo, aking mag-aaral!

Natapos mo nang basahin ang sanaysay na pinamagatang “Ningning at Liwanag” ni Emilio Jacinto, tama ba? Nagustuhan mo ba ito? Alam mo na ba kung ano ang tunay na liwanag at kung paano ito gamitin ng tama? Nawa’y ang sagot mo na ngayon ay “OO”.

Sa modyul na ito, saglit na tatalakayin ang kahulugan ng sanaysay, mga elemento/bahagi nito. Kabilang din sa matatalakay ang tinatawag na sosyohistorikal na konteksto ng isang sanaysay. Nasasabik ka na ba sa kaabang-abang na mga gawain hinggil dito? Huwag mag-aalala dahil kasama mo ako sa araling ito.

Pagkatapos ng modyul na ito, inaasahang makapagsusuri ng isang panitikang popular – DULANG PANTELEBISYON na naglalayong mabigyan ng pansin ang elemento at sosyo-historikal na konteksto nito.

Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto:

  • Nasusuri ang mga elemento at sosyo-historikal na konteksto ng napanood na dulang pantelebisyon.

Mga Tiyak na Layunin:

a. Natutukoy ang elemento ng dulang pantelebisyong napanood batay sa pagsusuri ng sanaysay.

b. Nailalahad ang sosyo-historikal na konteksto ng dulang pantelebisyong napanood.

c. Napahahalagahan ang pagsusuri ng sanaysay o dulang pantelebisyon.

Grade 7 Filipino Ikatlong Markahan Modyul: Pagsusuri sa Elemento at Sosyo-historikal ng Sanaysay at Dulang Pantelebisyon

FIL7-Q3-MODYUL8

Can't Find What You'RE Looking For?

We are here to help - please use the search box below.

Leave a Comment